Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219   zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219   zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219   zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela  
ostatní zamestnanci Novotná Mária  
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia  
  Popušová Kveta  
  Čarná Margita  
  Popušová Monika  
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan  
  Kaleja Vladislav  
  Pešta Marek  
  Bilý Ladislav  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Jacková Jaroslava všetky predm. 1.-2. roč.  
3.-4. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 3.-4. roč.  
prírodovedné predmety Mgr.Nemčíková Ľudmila    
humanitné predmety Mgr. Horváthová Mária    
výchovy PaedDr. Štefanská Simona    

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1088

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 12 6 6 5 4 4 4 3 3 47
počet žiakov 245 140 136 104 103 99 107 82 76 1091
z toho ŠVVP                    
z toho v ŠKD                    

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 625 103 99 107 82 76  

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 0 0 0 83     13  
prijatí       83     13  
% úspešnosti       100%     100%  

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I M NV NJ ON OV
1.A                     3,48        
1.B                     3,48        
1.C                     3,36        
1.D                     3        
1.E                     3,09        
1.F                     3,15        
1.G                     3,14        
1.H                     3,14        
1.I                     2,95        
1.J                     2,77        
1.K                     3,05        
1.L                     3,67        
2.A                     2,38        
2.B                     2,24        
2.C                     3,28        
2.D                     4        
2.E                     3,64        
2.F                     3,81        
3.A                     2,29        
3.B                     2,75        
3.C                     3,26        
3.D                     3,57        
3.E                     3,62        
3.F                     3,43        
4.A                     2,67        
4.B                     3        
4.C                     4,15        
4.D                     3,95        
4.E                     3,76        
5.A 2,39 2,82 2,36     2,11 1,43     1,75 2,93     1,79  
5.B 2,5 2,5 2,23     2,85 1     1,92 3,08     1,77  
5.C 3,42 3,21 2,92     2,54 1,33     2,38 3,33     2,38  
5.D 2,77 2,95 2,5     2,32 1,32     3,14 3,14     1,77  
6.A 2,41 3,31 2,17   2,59 3,14 1 2,03   1,34 3,21     1,28  
6.B 2,41 3,04 2,74   2,07 3,26 1,33 2,19   1,85 3,04     2,37  
6.C 3,41 2,32 3,05   2,91 2,77 1,5 2,59   2,64 3     2,59  
6.D 3,22 3,33 3,5   2,94 3,56 2,06 3,56   2,67 3,39     2,94  
7.A 3,27 2,42 2,92   2,23 3,15 1,96 2,35   2,04 3,12     1,38  
7.B 3,33 2,59 2,96   2,41 3,19 1,22 2,67   2,19 3,56     2,67  
7.C 3,29 2,95 2,48   2,67 3,24 1,81 3   2,24 3,33     2,1  
7.D 3,04 3,13 3,08   2,88 3,83 2,17 3,21   2,38 3,46     2,83  
8.A 3,14 2,25 2,43   1,93 2,29 1,21 2,32   1,64 3     2  
8.B 2,75 2,5 2,43   2,36 3,14 1 2,71   1,96 3,39     1,79  
8.C 3,42 2,71 2,75   3 3,13 2,08 2,92   2 3,5     1,92  
9.A 3,36 2 2,59   2,45 2,14 1,59 2,59   1,73 3,27     1,45  
9.B 3,25 2 2,63   2,17 2,67 1,17 2,21   2,08 3,38     2,21  
9.C 3,83 2,75 2,29   2,54 3,46 1,54 2,92   2,33 3,83     1,79  

Trieda PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV TV
1.A               3,48 1,05            
1.B               3,43 1            
1.C               3,45 1            
1.D               3,05 1            
1.E               3,05 1            
1.F               3,08 1,08            
1.G               3,14 1            
1.H               3,14 1            
1.I               3,1 1            
1.J               2,64 1,09            
1.K               2,71 1            
1.L               3,67 1            
2.A               2,83 1            
2.B               2,6 1            
2.C               3,48 1,16            
2.D               4,04 1,09            
2.E               3,82 1,73            
2.F               3,81 1            
3.A               2,63 1            
3.B               2,75 1            
3.C               3,39 1            
3.D               3,48 1,65            
3.E               3,14 1,19            
3.F               3,29 1            
4.A               2,67 1,05            
4.B               3,33 1,05            
4.C               4,15 1,95            
4.D               3,48 1,19            
4.E               4,05 1,14            
5.A   1,32           3 1,25       1,25 1,07  
5.B   1           3,04 1,08       1,23 1  
5.C   1,25           3,67 1,58       1,58 1,04  
5.D   1,05           3 1,32       1,09 1,05  
6.A   1,17         2,45 3,45 1,07         1  
6.B   1,04         2,67 3,3 1,07         1  
6.C   1,23         2,73 3,41 1,32   1     1  
6.D   1,5         3,44 3,72 2,83         1,33  
7.A   1         2,85 3,23 1         1  
7.B   1         2,56 3,26 1         1  
7.C   1,1         2,48 3,33 1,29         1,05  
7.D   1,5         3,17 3,58 1,08   1     1,17  
8.A             2,14 3 1,29 1,32     1,18 1,21  
8.B             2,07 3,29 1,25 1     1,93 1  
8.C             2,63 3,25 1,21 1,38     1,96 1  
9.A             2,36 3,23 1,55         1  
9.B             2,5 3,5 2,17         1,58  
9.C             2,5 3,58 1,25         1,79  

Trieda VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A          
1.B          
1.C          
1.D          
1.E          
1.F          
1.G          
1.H          
1.I          
1.J          
1.K          
1.L          
2.A          
2.B          
2.C          
2.D          
2.E          
2.F          
3.A          
3.B          
3.C          
3.D          
3.E          
3.F          
4.A          
4.B          
4.C          
4.D          
4.E          
5.A     1,57    
5.B     1,04    
5.C     1,5    
5.D     1,73    
6.A     1,07    
6.B     1,07    
6.C     1,14    
6.D     2,5    
7.A     1    
7.B     1,48    
7.C     1,67    
7.D     1,54    
8.A   1,14      
8.B   1      
8.C   1,38      
9.A     1,55    
9.B     1,04    
9.C     1,13    

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 8 13 0
1.B 21 10 11 0
1.C 22 10 12 0
1.D 21 15 6 0
1.E 22 12 10 0
1.F 15 9 4 2
1.G 22 14 8 0
1.H 22 15 7 0
1.I 21 11 10 0
1.J 22 15 7 0
1.K 21 10 11 0
1.L 15 5 10 0
2.A 24 24 0 0
2.B 25 24 1 0
2.C 25 23 2 0
2.D 24 17 6 1
2.E 22 16 6 0
2.F 21 17 4 0
3.A 24 24 0 0
3.B 24 24 0 0
3.C 23 23 0 0
3.D 23 19 4 0
3.E 21 21 0 0
3.F 21 18 3 0
4.A 21 21 0 0
4.B 21 19 2 0
4.C 20 17 3 0
4.D 21 21 0 0
4.E 21 19 2 0
5.A 28 26 2 0
5.B 28 26 0 2
5.C 24 22 2 0
5.D 23 22 0 1
6.A 29 28 1 0
6.B 27 27 0 0
6.C 22 20 2 0
6.D 19 13 5 1
7.A 27 26 0 1
7.B 28 27 0 1
7.C 25 19 2 4
7.D 25 22 2 1
8.A 28 28 0 0
8.B 28 28 0 0
8.C 26 23 1 2
9.A 26 22 0 4
9.B 25 24 0 1
9.C 24 24 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 21 3624 172,57 3384 161,14 240 11,43
1.B 21 3543 168,71 3543 168,71 0 0,00
1.C 22 4221 191,86 3964 180,18 257 11,68
1.D 21 3373 160,62 3130 149,05 243 11,57
1.E 22 3244 147,45 3202 145,55 42 1,91
1.F 15 2202 146,80 1796 119,73 406 27,07
1.G 22 3404 154,73 3381 153,68 23 1,05
1.H 22 4240 192,73 3909 177,68 331 15,05
1.I 21 2702 128,67 2486 118,38 216 10,29
1.J 22 2230 101,36 1949 88,59 281 12,77
1.K 21 3904 185,90 3810 181,43 94 4,48
1.L 15 1020 68,00 1000 66,67 20 1,33
2.A 24 3210 133,75 3159 131,63 51 2,13
2.B 25 3928 157,12 3595 143,80 333 13,32
2.C 25 3230 129,20 2865 114,60 365 14,60
2.D 24 4154 173,08 3641 151,71 513 21,38
2.E 22 4234 192,45 3302 150,09 932 42,36
2.F 21 3190 151,90 3190 151,90 0 0,00
3.A 24 3621 150,88 3516 146,50 105 4,38
3.B 24 3293 137,21 3178 132,42 115 4,79
3.C 23 4666 202,87 4556 198,09 110 4,78
3.D 23 4780 207,83 3558 154,70 1222 53,13
3.E 21 2735 130,24 2605 124,05 130 6,19
3.F 21 4472 212,95 4268 203,24 204 9,71
4.A 21 2198 104,67 2014 95,90 184 8,76
4.B 21 2181 103,86 2115 100,71 66 3,14
4.C 20 4259 212,95 4247 212,35 12 0,60
4.D 21 3987 189,86 3813 181,57 174 8,29
4.E 21 3691 175,76 3357 159,86 334 15,90
5.A 28 6069 216,75 4677 167,04 1392 49,71
5.B 28 4850 173,21 2470 88,21 2380 85,00
5.C 24 4977 207,38 3811 158,79 1166 48,58
5.D 23 5275 229,35 3910 170,00 1365 59,35
6.A 29 5541 191,07 3371 116,24 2170 74,83
6.B 27 4526 167,63 3127 115,81 1399 51,81
6.C 22 4311 195,95 2797 127,14 1514 68,82
6.D 19 5262 276,95 2737 144,05 2525 132,89
7.A 27 6700 248,15 5904 218,67 796 29,48
7.B 28 7402 264,36 5794 206,93 1608 57,43
7.C 25 6766 270,64 5726 229,04 1040 41,60
7.D 25 6333 253,32 4459 178,36 1874 74,96
8.A 28 4845 173,04 3841 137,18 1004 35,86
8.B 28 7408 264,57 6146 219,50 1262 45,07
8.C 26 8756 336,77 6457 248,35 2299 88,42
9.A 26 9005 346,35 5657 217,58 3348 128,77
9.B 25 7691 307,64 4302 172,08 3389 135,56
9.C 24 7239 301,63 4254 177,25 2985 124,38

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 70 23  
Monitor MAT 70 12,4  

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 12 6 6 5 4 4 4 3 3 47
šport.prípava                    
Matematika 5.-9.                    
Cudzie jazyky 1.-9.                    
Cudzie jazyky 3.-9.                    
Cudzie jazyky 5.-9.                    
Výtvarná výchova 1.-9.                    
Hudobná výchova 1.-9.                    
Technická výchova 5.-9.                    
Variant1.,2.,3.                    
Iné ( uveďte )                    

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové hry 5.-9. 2 2
Výtvarná výchova 5 4 1
Informatika 5 4 1

Štruktúra tried

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka      
Prvého ročníka 12 245  
Bežných tried 47 1091  
Špeciálnych tried      
Pre nadaných      
Spolu 59 1336  

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 58 13 58  
DPP        
Znížený úväzok 4   4  
ZPS 2   2  
Na dohodu        

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov   58 58
vychovávateľov      
asistentov učiteľa   5 5
       
spolu   63 63

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
VD,VC M 10
V.C Aj 1
VI.B M 4
VI.B Ch 1
VII.A Geo 1
VII.A CH 1
VII.B M 4
VII.B CH 1
VIII.D M 5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 30 10
2.kvalifikačná skúška 7 5
štúdium školského manažmentu 1 2
špecializačné inovačné štúdium    
špecializačné kvalifikačné    
postgraduálne    
doplňujúce pedagogické    
vysokoškolské pedagogické    
vysokoškolské nepedagogické    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis "KHAMORO" pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé " Cesta" , "SPRÁVAJ SA NORMÁLNE", " Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí"

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2015/2016 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...Mzdy : 1 276 218 ,--€

Bežné výdavky : 220310,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...Vzdelávacie poukazy: 30 870,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

aj príspevok 2684,32 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2015/2016 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 28    
Bedmintonový krúžok 19    
Čitateľský krúžok 47    
Dopravná výchova 26    
Esteticko-etický krúžok 246    
Hudobno-literárny 24    
Informatika 11    
Kresťanské tradície 20    
Krúžok anglickej konverzácie 28    
Krúžok spoločenských tancov 8    
Literárny krúžok 15    
Mix 24    
Peer aktivistov 26    
Práca s počítačom 41    
Pracovno-estetický 16    
Publicistika 42    
Šikovné ruky 94    
Šikovníček 47    
Varenie - pečenie 15    
Volejbalový krúžok 22    
Výtvarný krúžok 13    
Z každého rožka troška 26    

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2016